Månadens djur


2016 Mars


IBISAR

IBIS är en fågelfamilj som ingår i ordningen storkfåglar men klassificeras numera i vissa samman-
hang som pelikanfåglar. I familjen ingår de egentliga ibisarna och som en annan underfamilj
skedstorkarna. Fynd av fossil pekar på att ibisarna har funnits sedan miljoner år tillbaka.
   

Ibis

Karaktäristiskt för ibisarna är den långa, krökta näbben. Halsen är relativt kort medan benen är
långa. I Afrika finns åtta arter av ibisar och bland dem ett antal underarter. Skedstorkarna
har rundade och tillplattade näbbar som tydligaste kännetecken. Det finns två arter av skedstorkar
på den afrikanska kontinenten.  
   

Skedstork 


Vanligast förekommande bland ibisarna är HELIG IBIS. Den heliga ibisen fick sin benämning i det
gamla Egypten där den ofta avbildats tillsammans med visdomens gud på vägg- och gravmålningar.
Den heliga ibisen har svart huvud och hals samt svarta stjärtfjädrar och ben. I övrigt är den vit.
Den saknar fjädrar på huvud och hals. Vingarna är breda och under flykten tar den relativt få ving-
slag och har en utsträckt kropp. I flockar flyger den oftast i v-formation.
  

    


Helig ibis


Helig ibis lever i de flesta olika miljöer men håller allra helst till i våtmarker och livnär sig på fiskar,
mindre vattendjur, maskar och insekter. Den är också en asätare. Häckningen sker i kolonier,
inte sällan tillsammans med andra stork- och pelikanfåglar. Den lever i över söder om Sahara med
en utbredning från Atlanten till Indiska Oceanen och ner till Godahoppsudden. Den finns också på
Madagaskar.
 


Helig ibis lever gärna tillsammans med andra arter


En annan av de mest utbredda ibisarterna är HADADAIBIS. När den sitter på marken har den en ganska
oansenlig gråspräcklig fjäderdräkt. I starkt solljus framträder en vackert grönskimrande färg på
vingarna. Det färgskimrande inslaget kan också ses när den flyger.    

    

Hadadaibis

Hadadaibis har lite kortare näbb är helig ibis. Den är gråbrun med en röd fläck överst mot huvudet.
Den mest karaktäristiska egenskapen är det hesa skrik som den utstöter vid solens uppgång och
nedgång. Skriket är mycket kraftigt och det är också detta som gett arten dess namn (ha-ha-da-da).

    

Hadadaibis söker sig gärna till skogsgläntor


Hadadaibis lever helst i relativt torra områden på savanner, i jordbrukslandskap och i glesa skogsom-
råden. Den lever oftast i mindre grupper och livnär sig på insekter, maskar och mindre reptiler. De
tre underarterna har sin utbredning över stora delar av kontinenten söder om Sahara från Etiopien
ner i södra Afrika.

    

Hadadaibis på jakt efter föda

BRONSIBIS är den mest spridda av ibisfåglarna. Liksom hadadaibisen har den en skimrande fjäder-
dräkt, purpurfärgad med grön glans. Näbben är lång och nedåtböjd, grå vid näbbroten och
orange vid spetsen. Benen är långa och grönaktiga. Bronsibisen lever helst i grunda träskmarker.
Den häckar i stora kolonier, ofta tillsammans med andra ibisarter eller hägrar. Huvudföda är grodor,
insekter och mindre ryggradslösa djur.
    

Bronsibis


AFRIKANSK SKEDSTORK finns över hela kontinenten söder om Sahara. Det är den långa, breda och
rundade näbben som gett fågeln dess namn. Den är helvit utom under häckningen då den får vissa
gula färginslag. Ansiktet är rosafärgat, näbben grå och benen röda.    Afrikansk skedstork

Skedstorken rör sig mest i grunt vatten där födan plockas upp med den breda näbben. Den livnär
sig mest på fisk på mindre vattendjur. När den fångar sin föda används den breda näbben från
sida till sida i svepande rörelser. Den häckar i stora kolonier ofta tillsammans med andra storkar
och vadarfåglar.Skedstork på väg mot landningSVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Bronsibis
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Eremitibis
Waldrapp
Geronticus eremita
Flikiibis
Wattled Ibis
Bostrychia carunculata
Fläckbröstad ibis Spot-breasted Ibis
Bostrychia rara
Hadadaibis Hadada Ibis
Bostrychia hagedash 
Helig ibis
Sacred Ibis
Threskiornis aethiopicus
Olivibis African Green Ibis
Bostrychia olivacea
Skallig ibis Bald Ibis
Geronticus calvus 
Afrikansk skedstork African Spoonbill
Platalea alba
Skedstork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia