Månadens djur2016 November


VATTENBOCK

VATTENBOCKAR är stora eller medelstora antiloper som hör till familjen slidhornsdjur. Fem olika
arter förekommer i Afrika. Alla arter lever vid vattensamlingar, oftast i flockar.  

   

Vattenbock

ELLIPSVATTENBOCK finns i stora delar av Afrika söder om Sahara. Utbredningen sträcker sig i ett band
från Atlanten tvärs över kontinenten till Afrikas horn och söderut ner till Sydafrika. Spridda populationer
finns också i de centrala delarna av Afrika. En fullvuxen ellipsvattenbock kan väga nästan 300 kg och
ha en mankhöjd på 130 cm. Pälsen varierar från rödbrun till gråbrun. Översidan är mörkare än
undersidan och kan vara nästan svart på vissa djur. Bakdelen har vita teckningar som bildar en ljus ring.
Pälshåren är långa och sträva. Endast hanen har horn, som är ringade och vridna bakåt och uppåt.   
   

Ellipsvattenbocken har en cirkelformad vit ring runt bakdelen 


Ellipsvattenbocken lever i fuktiga gräsmarker eller på översvämmade slätter och är aktiva på dagen.
Djuren vadar i vatten upp till buken när de betar skott från vass eller gräs. Hanarna skapar revir
där de väljer någon av de honor som oftast lever i mindre grupper på 5-19 djur. Livsmiljön gör den
mer skyddad från rovdjur och konkurrens från andra gräsätare. Fortplantning sker under hela året och
honan får vanligtvis bara en kalv åt gången.  

    


Ellipsvattenbocken lever i vattenmiljöer


En underart till den vanliga ellipsvattenbocken är DEFASSA. Den betraktas ibland som en egen art.
Den lever på samma sätt som ellipsvattenbocken och det enda som skiljer i utseende är att defassan
har en vit fläck över bakdelen. 


Defassan har en vit fläck över bakdelen


LETJEANTILOP (också benämnd LETJEVATTENBOCK) finns i tre underarter och har sin huvudsakliga
utbredning i södra Afrika (Botswana, Namibia, Zambia) men finns också i ett stråk upp i Angola och
Kongo-Kinshasa. En fullvuxen letjeantilop har en mankhöjd på ungefär en meter och väger ca 120 kg. 
Letjeantilopens päls varierar hos olika raser från ljusbrun till brunsvart. Undersidan av halsen och buken
är ljusa. Ett tydligt kännetecken är svarta framsidor på benen. Endast hanen har horn som är spiral-
vridna och svagt lyrformade.      

    

Letjeantilop


Letjeantilopen är aktiv under dagtid och rör sig vanligtvis på översvämmade flodslätter och i sump-
marker. Den lever i stora hjordar på upp till tusentals djur. Flockarna är inte sällan uppdelade
i hanar och honor men blandar sig under parningssäsongen. Födan består huvudsakligen av
vattenväxter och gräs. Genom sitt val av livsmiljö i vattenrika områden klarar sig letjeantilopen
påfallande ofta från rovdjursangrepp när de flyr i vattensamlingarna med höga hopp.
Medan letjeantilopen håller till i södra Afrika har NILLETJE (eller NILVATTENBOCK) sin utbredning i
ett begränsat område norr om Victoriasjön, främst i Sudan. Det är ett skymnings- och nattdjur som
lever i träsk och sumpmarker. Färgen kan variera kraftigt beroende på ålder, ungefär som hos sabel-
antilopen. Ett utmärkande drag i utseendet är en vit fläck över halsen och nacken.

    

Letjeantilopen har alltid nära till vatten


KOB (eller kobantilop) har sin utbredning i ett tydligt bälte från Senegal i väster till Sudan i öster. Den
finns i tre underater; Ugandakob, Buffons kob och vitörad kob. Liksom hos övriga vattenbockar är det
bara hanarna som bär horn, som i profil är s-formade. Hornen kan bli en halvmeter långa. Pälsens färg
kan variera kraftigt, från orangerödaktig och beige till brunsvart och blir ljusare ner mot den vita buken.
Bakben och framben har svarta streck. Koben är huvudsakligen gräsätare och lever i flockar, ofta
uppdelade mellan hanar och honor med kalvar. Den har ett visslande läte som stöts ut genom näsborrarna.

    

Ugandakob


PUKU ansågs länge vara en variant av kobantilop men betraktas nu som en egen art. Den har en stor
utbredning i Kongo-Kinshasa men i övrigt enbart i södra Afrika. Färgen varierar från gulbrun och beige
till brunsvart med ljusare sidor och buk. Hornen är lyrformade och finns endast hos hanarna. De kan
bli ungefär en halv meter långa. Pukun är ett utpräglat dagdjur som lever i mindre hjordar. Hanar
skapar revir medan honor lever i flockar på några tiotal djur. Födan består av gräs, löv och vattenväxter.

    

PukuSVENSKT NAMN  ENGELSKT NAMN   VETENSKAPLIGT NAMN
Ellipsvattenbock 
Common Waterbuck
Kobus defassa
Defassa Defassa Waterbuck 
Kobus ellipsiprymnus
Kobantilop Kob
Kobus kob 
Letjeantilop
Lechwe
Kobus leche
Nilletje / Nilvattenbock  Nile Lechwe 
Kobus megaceros
Puku Puku 
Adenota vardonii